საკანონმდებლო ცვლილების მიზანია ევროკავშირის სამართალთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების პროცესის ეფექტიანი კოორდინაცია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს მიერ ევროპული პერსპექტივის მიღების შემდეგ.

ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შედეგად, თუ პროექტი შემუშავებული იქნება ევროკავშირის სამართლებრივ აქტთან დაახლოების მიზნით, ევროკავშირის სამართალთან შესაბამისობის თაობაზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დასკვნა გახდება სავალდებულო: საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარსადგენ კანონპროექტებზე; საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტების პროექტებსა და სხვა ზოგიერთ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტზე.

გარდა ამისა, ნორმატიული აქტის მიმღები/გამომცემი ორგანო რომლის ნორმატიული აქტი არ დაექვემდებარება სავალდებულო სამართლებრივ ექსპერტიზას, უფლებამოსილი იქნება ნორმატიული აქტის პროექტი ევროკავშირის სამართლებრივ აქტთან შესაბამისობის თაობაზე სარეკომენდაციო ხასიათის სამართლებრივი დასკვნისთვის გადასცეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს.

საკომიტეტო განხილვაზე აღინიშნა, რომ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილების მიღება ქვეყნის მიერ ევროინტეგრაციისკენ გადადგმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება.