პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები პოლიციისადმი შეურაცხყოფისთვის სანქციების თაობაზე

პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომელიც სამართალდამცველების მიმართ დაუმორჩილებლობასა და შეურაცხყოფაზე სანქციების ახლებურად ჩამოყალიბებას ითვალისიწინებს (81 მომხრე 2 წინააღმდეგი).

კანონპროექტის თანახმად, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის, სამხედრო მოსამსახურის, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლის, აღსრულების პოლიციელის, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის, იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ან დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მოსამსახურის კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, ან ამ პირის სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მის მიმართ სხვა შეურაცხმყოფელი ქმედების განხორციელება გამოიწვევს დაჯარიმებას – 2 000 ლარიდან 3 000 ლარამდე ოდენობით, ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით.

ამ მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის ადმინისტრაციულ სახდელდადებული პირის მიერ ამავე მუხლით განსაზღვრული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას – 3 500 ლარიდან 4 500 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 10 დღიდან 15 დღემდე ვადით.

ამ მუხლთან მიმართებით იგივე რჩება სასჯელის ზომა, როცა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის პირს იარაღის ტარების უფლება სამ წლამდე ვადით ჩამოერთმევა. რაც შეეხება დღეს მოქმედ კანონს, სამართალდამცველის დაუმორჩილებლობასა და შეურაცხყოფაზე გათვალისწინებულია ჯარიმა 1 000 ლარიდან 4 000 ლარამდე.

მსგავსი სიახლეები
კომენტარები
იტვირთება...